EN

Цахим төсөл сонгон шалгаруулалтад хэрхэн оролцох вэ?

    Газрын биржийн цахим систем (www.mle.mn)-д “хэрэглэгч”-ээр бүртгүүлэн аймаг, нийслэлийн газрын албанаас зарласан Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн төсөл сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлт илгээж оролцох боломжтой. Төсөл сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтийг төсөл сонгон шалгаруулалт болохоос ажлын 5 хоногийн өмнөөс эхлүүлж, төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах өмнөх ажлын өдрийн 15 цаг 00 минутад хааж, баталгаажуулна. Төсөл сонгон шалгаруулалтад оролцох иргэн, аж ахуй байгууллага нь системд хэрэглэгчээр бүртгүүлэн нэвтэрсэн байх шаардлагатай.

    Материал авах хугацаанд Төсөл сонгон шалгаруулалтын хураамжийг заасан дансанд тушааж оролцох хүсэлт илгээнэ. Оролцох хүсэлтийг системээс шалгаж баталгаажуулсны дараа хэрэглэгч төслийн материалаа онлайнаар файл хэлбэрээр хавсарган оруулах боломжтой болно. Төсөл сонгон шалгаруулалтын дүнг нийтэд зарласан өдрөөс хойш ажлын 3 өдөрт багтаан ялагчтай гэрээ байгуулдаг бөгөөд Төсөл сонгон шалгаруулалтын ялагч дээрх заасан хугацаанд гэрээ байгуулаагүй эсхүл гэрээ байгуулахаас татгалзсан тохиолдолд тухайн төсөл сонгон шалгаруулалтыг хүчингүйд тооцно.

Дээш буцах