EN

Тайланг цахим системд оруулах тухай

Геодези, зураг зүйн тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд 2021 онд үйл ажиллагаа эрхлэсэн дэлгэрэнгүй тайланг 2022 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор цахим системд оруулна уу. Тайланг цахим системд оруулсан ААН-үүд төлвийг шалгана уу.

Холбоо барих: 51+262461

Дээш буцах