EN

АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТОО ГАРСАН ТУХАЙ.

    Тус газрын Захиргаа, удирдлага, хамтын ажиллагааны газрын Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн болон Хот байгуулалтын кадастрын хэлтсийн Хот суурины төлөвлөлт, тохижилтын судалгаа, мэдээллийн сангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоо гарсан. 

Дээш буцах