EN

АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР /мэдээлэл, технологи/

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас дараах албан тушаалын сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна:

1. АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

 Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын Орон зайн мэдээлэл, технологийн хэлтсийн Орон зайн өгөгдөл боловсруулалт, загварчлал хариуцсан инженерийн алалбан тушаалын сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд мэдээлж байна. /Албан тушаалын зэрэглэл ТҮ-7/

        

III.АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА   

Боловсрол

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

Мэргэжил

- Газар зүйн мэдээллийн систем, Зайнаас тандан судлал, геодези, геодезийн мэдээлэл зүй, программ хангамж хөгжүүлэгч, Геоинформатик, сансрын геодези-астрономи

Мэргэшил

-  программ хангамж хөгжүүлэлтийн чиглэлээр мэргэшсэн байх

-  төрийн болон албаны нууц хамгаалах сургалтад хамрагдсан

Туршлага

-

Ур чадвар

Дүн шинжилгээ хийх

-мэдээлэл дэх дутуу, алдаатай, нийцтэй бус байдлыг илрүүлэх;

-гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах;

-судалгааны ерөнхий арга зүйн мэдлэгтэй;

-бусад.

Асуудал шийдвэрлэх

-өөрийн чиг үүргийн хүрээнд шийдлийн хувилбарыг боловсруулж, хариуцах;

-шаардлагатай асуудлаар судалгаа хийж, дүнг хариуцах;

-бусад.

Багаар ажиллах

-өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах;

-бусадтай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч, нээлттэй харилцааг бий болгох;

-бусад.

Бусад

-  autocad, arcgis, qgis, erdas imaging, pci geomatics, ms office-ийн программ хангамжуудыг бүрэн эзэмшсэн байх;

-  англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглах

-  багаар ажиллах чадвартай байх;

-  бусад

2. АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

 Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын Орон зайн мэдээлэл, технологийн хэлтсийн Орон зайн өгөгдлийн сангийн үйлчилгээ, хөгжүүлэлт хариуцсан инженерийн албан тушаалын сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд мэдээлж байна. /Албан тушаалын зэрэглэл ТҮ-7/

  

III.АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА   

Боловсрол

-Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

Мэргэжил

- зайнаас тандан судлал /Газар зүйн мэдээллийн систем /0532-06/

- геодези /0532-01/ /геодези, инженер геодези, сансрын геодези-астрономи, агаарын зураглал, геоинформатик, геодезийн мэдээлэл зүй/

- газар зохион байгуулалт /газрын үнэлгээ, кадастр, төлөвлөлт /0731-01/

- програм хангамж, програм хөгжүүлэлт ба шинжилгээ /0613/

Мэргэшил

-Тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан байх.

Туршлага

-

Ур чадвар

Дүн шинжилгээ хийх

-мэдээлэл дэх дутуу, алдаатай, нийцтэй бус байдлыг илрүүлэх;

-гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах;

-судалгааны ерөнхий арга зүйн мэдлэгтэй;

-бусад.

Асуудал шийдвэрлэх

-өөрийн чиг үүргийн хүрээнд шийдлийн хувилбарыг боловсруулж, хариуцах;

-шаардлагатай асуудлаар судалгаа хийж, дүнг хариуцах;

-бусад.

Багаар ажиллах

-өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах;

-бусадтай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч, нээлттэй харилцааг бий болгох;

-бусад.

Бусад

- хэрэглээний болон газар зүйн мэдээллийн систем, зайнаас тандан судлалын мэргэжилийн программ хангамжуудыг бүрэн эзэмшсэн байх;

- өгөгдлийн сангийн загварчлалаар зохих мэдлэгтэй байх;

- орон зайн өгөгдлийн сан удирдах системийн программ хангамжууд дээр ажиллах чадвартай байх /PostgreQSL, MySQL, Oracle Spatial гэх мэт эсхүл эдгээртэй дүйцэхүйц/

- 1-ээс доошгүй программчлалын хэлний мэдлэгтэй байх

- геоматик, гео-информатикийн техник технологийн талаар зохих мэдлэгтэй байх;

- Орон зайн мэдээллийн үйлчилгээ, интерактив газрын зураглал зохиох, нийтлэх зориулалт бүхий вебд суурилсан сервер программ хангамжийн мэдлэгтэй байх

- англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэдээллийг ашиглах.

- Төрийн болон албаны нууцыг чандлан хадгалах

 3. АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

             Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын Орон зайн мэдээлэл, технологийн хэлтсийн Орон зайн вэб үйлчилгээ, хөгжүүлэлт хариуцсан инженерийн албан тушаалын сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд мэдээлж байна. /Албан тушаалын зэрэглэл ТҮ-7/

III.АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА   

Боловсрол

-Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

Мэргэжил

- Газар зүйн мэдээллийн систем, Зайнаас тандан судлал, геодези, геодезийн мэдээлэл зүй, программ хангамж хөгжүүлэгч, Геоинформатик, сансрын геодези-астрономи

Мэргэшил

-Тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан байх.

Туршлага

-

Ур чадвар

Дүн шинжилгээ хийх

-мэдээлэл дэх дутуу, алдаатай, нийцтэй бус байдлыг илрүүлэх;

-гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах;

-судалгааны ерөнхий арга зүйн мэдлэгтэй;

-бусад.

Асуудал шийдвэрлэх

-өөрийн чиг үүргийн хүрээнд шийдлийн хувилбарыг боловсруулж, хариуцах;

-шаардлагатай асуудлаар судалгаа хийж, дүнг хариуцах;

-бусад.

Багаар ажиллах

-өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах;

-бусадтай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч, нээлттэй харилцааг бий болгох;

-бусад.

Бусад

- хэрэглээний болон газар зүйн мэдээллийн систем, зайнаас тандан судлалын мэргэжилийн программ хангамжуудыг бүрэн эзэмшсэн байх;

- өгөгдлийн сангийн загварчлалаар зохих мэдлэгтэй байх;

- орон зайн өгөгдлийн сан удирдах системийн программ хангамжууд дээр ажиллах чадвартай байх /PostgreQSL, MySQL, Oracle Spatial гэх мэт эсхүл эдгээртэй дүйцэхүйц/

- 1-ээс доошгүй программчлалын хэлний мэдлэгтэй байх

- геоматик, гео-информатикийн техник технологийн талаар зохих мэдлэгтэй байх;

- Орон зайн мэдээллийн үйлчилгээ, интерактив газрын зураглал зохиох, нийтлэх зориулалт бүхий вебд суурилсан сервер программ хангамжийн мэдлэгтэй байх

- англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэдээллийг ашиглах.

- Төрийн болон албаны нууцыг чандлан хадгалах

 4. АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР 

            Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын Орон зайн мэдээлэл, технологийн хэлтсийн Салбарын программ хангамж хөгжүүлэлт хариуцсан инженерийн албан тушаалын сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд мэдээлж байна. /Албан тушаалын зэрэглэл ТҮ-7/

III.АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА   

Боловсрол

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

Мэргэжил

- Компьютерын программ хангамж, мэдээллийн технологи, газар зүйн мэдээллийн систем, Геоинформатик

Мэргэшил

- java, .net, c#, python, php зэрэг програмчлалын хэлээр мэргэшсэн байх

- oracle, postgresql, mssql, mysql зэрэг өгөгдлийн сан удирдах системээр мэргэшсэн

- мэдээллийн аюулгүй байдлын чиглэлээр мэргэшсэн

- төрийн болон албаны нууц хамгаалах сургалтад хамрагдсан

Туршлага

-

Ур чадвар

Дүн шинжилгээ хийх

-мэдээлэл дэх дутуу, алдаатай, нийцтэй бус байдлыг илрүүлэх;

-гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах;

-судалгааны ерөнхий арга зүйн мэдлэгтэй;

- бусад.

Асуудал шийдвэрлэх

-өөрийн чиг үүргийн хүрээнд шийдлийн хувилбарыг боловсруулж, хариуцах;

-шаардлагатай асуудлаар судалгаа хийж, дүнг хариуцах;

- бусад.

Багаар ажиллах

-өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах;

-бусадтай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч, нээлттэй харилцааг бий болгох;

- бусад.

Бусад

- autocad, arcgis, qgis, erdas imaging, pci geomatics, ms office-ийн программ хангамжуудыг бүрэн эзэмшсэн байх;

- англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглах

- багаар ажиллах чадвартай байх;

- бусад.

Холбоо барих утас: 51-262381, 51-264596, 99108154,

 ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР

Дээш буцах