EN

Зам, шугам сүлжээний газар

   Зам, шугам сүлжээний газар 474.3 мянган га буюу нийт нутаг дэвсгэрийн 0.3 хувийг эзэлж байгаа бөгөөд 2017 оны тайлангийн дүнтэй харьцуулахад 2.6 мянган га-аар нэмэгдсэн байна. /Хүснэгт 1/     Зам, шугам сүлжээний газарт авто замын газар 335.7 мянган га буюу 72.1 хувийг, төмөр замын газар 31.8 мянган га буюу 6.8 хувийг, агаар...

Солбицол хооронд хөрвүүлэх

...

Гравиметр

Монгол Улсын гравиметрийн сүлжээ Монгол Улсын гравиметрийн 1-р тулгуур ангийн сүлжээ байгуулсан тухай     Монгол Улсын гравиметрийн тулгуур сүлжээ нь гравиметрийн 1, 2-р ангиас бүрдэнэ. Гравиметрийн I ангийн сүлжээг 1983-1984 онд байгуулсан. Гравиметрийн I ангийн сүлжээ нь гравиметрийн тулгуур цэг ба гравиметрийн I ангийн 24, дагуул 7 ц...

Геодези, байр зүйн зургийн мэдээллийн сан хөмрөг

    Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр хийгдсэн геодези, зураг зүйн ажлыг нэгдсэн төлөвлөгөөтэйгээр төвлөрүүлэн явуулж, түүний материаллаг баазыг бэхжүүлэх зорилгоор БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1970 оны 232 дугаар тогтоолоор УГЗЗГ /Улсын геодези, зураг зүйн газар/ байгуулагдсан.     Энэ үед 6 төрлийн масштабын байр зүйн зураг, ф...

Хэмжилтийн полигонууд

Төв аймгийн Баянцагаан сумын нутагт байрлах агаарын зургийн полигон  Улсын геодези, зураг зүйн газрын туршилт судалгааны лаборатори 1986 онд Төв аймгийн Баянцагаан сумын нутагт агаарын зургийн камерын хяналтын полигоныг байгуулж, түүний цэг тэмдэгтүүдийг судалж, туршилт судалгаанд ашиглаж байжээ. Уг полигон Төв аймгийн Баянцагаан сумын төвөөс...

Улсын хил

Хууль эрх зүйд: Монгол Улсын Геодези, зураг зүйн тухай хуульд:  4.1.8.улсын хилийн шугамын байршлыг геодезийн аргаар тодорхойлох, шалгах; 4.1.10. улсын аюулгүй байдлыг хангах болон гамшиг болон аюул үүсэх нөхцөлд геодези, зураг зүйн ажил гүйцэтгэх. 5.1.2.улсын хилийн шугамын дагуух байр зүйн зураг, геодезийн аргаар тодорхойлогдсон хилийн...

Кадастрын мэдээллийн сан хөмрөг

    2000 оноос өмнө нэгж талбар, кадастрын зураглал, газар өмчлөл гэх мэт ойлголтууд шинэлэг ойлголт байсан. 2002 оны 6 дугаар сарын 27-нд Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх хууль батлагдсанаар Монгол улсын иргэн хуулийн хүрээнд хэсэг газар өмчлөхөд тухайн газрын хил хязгаарыг зураглах, бүртгэх ажил болон тоон мэдээллийн сан байгуулах за...

Геодези, зураг зүйн хэлтэс

Зорилго:     Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд солбицол өндрийн нэгдсэн тогтолцоонд геодезийн бүх төрлийн сүлжээ байгуулах, шинэчлэх, байр зүйн болон сэдэвчилсэн тоон зургаар хангах, хаягжуулах, мэдээллийн сан үүсгэх, нутаг дэвсгэрийн хэлбэр хэмжээг тогтоох геодези, зураг зүйн үйл ажиллагааны нэгдсэн удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд оршино....

Даргын мэндчилгээ

   Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын шинэ цахим хуудсанд тавтай морил.     Бид салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг цаг алдалгүй түргэн шуурхай, чанартай, бүрэн, хүртээмжтэй хүргэж, төрийн үйлчилгээг цахимаар түгээх ажлын чанарыг сайжруулж та бүхэнд илүү ойр байх үүднээс байгууллагынхаа цахим хуудсыг...

Нэг маягийн суурь

    Бүх төрлийн газрын зураг зохиоход тухайн зурагт дүрслэх шаардлагатай элемент, объектуудыг хэлбэр, хэмжээгээр нь тодорхойлж дүрсэлснийг нэг маягийн суурь гэнэ.    Улсын геодези, зураг зүйн газар УГЗЗГ (хуучнаар) 1:1 000 000,1:2 500 000, 1:3 000 000, 1:5 000 000, 1:10 000 000, 1:12000000, 1:13 000 000-ны масштабын нэг маягийн...