EN

Кадастрын мэдээллийн сан хөмрөг

    2000 оноос өмнө нэгж талбар, кадастрын зураглал, газар өмчлөл гэх мэт ойлголтууд шинэлэг ойлголт байсан. 2002 оны 6 дугаар сарын 27-нд Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх хууль батлагдсанаар Монгол улсын иргэн хуулийн хүрээнд хэсэг газар өмчлөхөд тухайн газрын хил хязгаарыг зураглах, бүртгэх ажил болон тоон мэдээллийн сан байгуулах за...

Газрын төлбөр, татвар

Газрын төлбөр ногдуулалт, төлөлтийн тайлан     Улсын хэмжээнд 2018 онд Газрын төлбөрийн тухай хууль болон Засгийн газрын 1997 оны “Газрын төлбөрийн хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 152 дугаар тогтоол, ГХБГЗЗГ /хуучин нэрээр/-н даргын 2011 оны “Газрын төлбөр ногдуулах аргачилсан заавар” ...

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа

Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлын эрх зүйн үндэслэл, тодорхойлох үзүүлэлт 1. Хот, тосгоны газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажил Ач, холбогдол:     Энэ ажлын гол ач холбогдол нь сум, суурин газрын хөрсний төлөв байдал, чанар, үржил шимийг дээж авч тодорхойлох, бохирдолын хэмжээ, тархалтыг тогтоох, ...

Газрын харилцааны салбарын хэмжээнд 2019 оныг “Иргэн төвтэй, ил тод, ухаалаг газрын харилцаа”-ны жил болгон зарлалаа

Монгол Улсын Засгийн газраас 2019 оныг “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил” болгон зарласантай холбогдуулан Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн 2019 оны 02 дугаар хуралдааны шийдвэрийн дагуу тус газрын даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/25 дугаар тушаалаар 2019 оныг салбарын хэмжэ...

2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Хөтөлбөр (хөтөлбөрийн нэр), хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт Хариуцах нэгжийн нэр Арга хэмжээ (гарц)-ний шалгуур үзүүлэлт /тоо, чанар, хугацаа/-ийн хүрэх түвшин Хүрэх үр дүнгийн шалгуур ...

2016 оны үйл ажиллагааны тайлан

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ ЦЭРЭНСОДНОМЫН ГАНХҮҮГИЙН 2016 ОНЫ ҮР ДҮНГИЙН БИЕЛЭЛТИЙН ЖИЛИЙН ТАЙЛАН НЭГ. НИЙТ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ: Гэрээнд тусгагдсан нийт арга хэмжээ тэдгээрийн шалгуур үзүүлэлт (тоо хэмжээ, чанар, хугацаа, хүрэх үр дүн) бүрээр хүрэх түвшин Жинхэнэ гүйцэтг...

2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  Хөтөлбөр (хөтөлбөрийн нэр), хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт Хариуцах нэгжийн нэр Арга хэмжээ (гарц)-ний шалгуур үзүүлэлт /тоо, чанар, хугацаа/-ийн хүрэх түвшин Хүрэх үр дүнгийн ша...

2017 оны үйл ажиллагааны тайлан

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДАРГА ЦЭВЭЛСОДНОМЫН ГАНХҮҮГИЙН 2017 ОНЫ ҮР ДҮНГИЙН БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН  НЭГ. НИЙТ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ: Гэрээнд тусгагдсан нийт арга хэмжээ тэдгээрийн шалгуур үзүүлэлт (тоо хэмжээ, чанар, хугацаа, хүрэх үр дүн) бүрээр хүрэх түвшин Жинхэнэ гүйцэтгэл (тоо хэмжээ, чанар, хугацаа...

2018 оны үйл ажиллагааны тайлан

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАЙЛАН  НЭГ. НИЙТ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ: Гэрээнд тусгагдсан нийт арга хэмжээ тэдгээрийн шалгуур үзүүлэлт (тоо хэмжээ, чанар, хугацаа, хүрэх үр дүн) бүрээр хүрэх түвшин Жинхэнэ гүйцэтгэл (тоо хэмжээ, чанар, хугацаа, хүрэх үр дүнгийн шалгуу...

2019 оны үйл ажиллагааны хагас жилийн тайлан

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДАРГА ЦЭВЭЛСОДНОМЫН ГАНХҮҮГИЙН 2019 ОНЫ ҮР ДҮНГИЙН БИЕЛЭЛТИЙН ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН Гэрээнд тусгагдсан нийт арга хэмжээ тэдгээрийн шалгуур үзүүлэлт (тоо хэмжээ, чанар, хугацаа, хүрэх үр дүн) бүрээр хүрэх түвшин Жинхэнэ гүйцэтгэл (тоо хэмжээ, чанар, хугацаа, хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзү...