EN

Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, газрын нөхөн сэргээлт хийх

Мэргэжлийн байгууллагын жагсаалт     2019 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар “Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх”-тэй аж ахуйн нэгжийн жагсаалтыг хүснэгт 1-с үзнэ үү. Хүснэгт 1. “Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгу...

Эрхэм зорилго

    Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын эрхэм зорилго нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд геодези, зураг зүй, суурь судалгаа, газрын мониторинг, газар зохион байгуулалт, газрын кадастр, хот байгуулалтын салбарын шинжлэх ухаан, технологийн, орон зайн мэдээллийн менежментийн талаарх бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт...

Газар зүйн нэр

    Газар зүйн нэр нь тухайн улс, үндэстний үгсийн сангийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд соёлын (биет бус) өвийн онцгой нэгэн төрөл зүйл учир түүнийг хадгалан хамгаалах, үнэн зөв бичиж, ном товхимол, хэвлэл мэдээлэл, газрын зураг зэрэгт батлагдсан үнэн зөв нэрийг хэрэглэх, гадаад хэлэнд галиглах, бусад улс үндэстнүүдтэй газар зүйн нэрийг...

Хот байгуулалтын баримт бичигт экспертиз хийх

Журам хүргүүлэх тухай Шинэчлэн батлагдсан "Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах эрхийг хуулийн этгээдэд олгох, хяналт тавих журам", "Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах, зөвшөөрөлцөх, экспертиз хийх дүрэм", "Хот байгуулалтын баримт бичигт экпердиз хийх экспертэд тавигдах шаардлага, түүнийг өрсөлдөөний журмаар сонгон шалгаруулж, эрх ...

Зураг зүйчид

   Геодези, зураг зүйн тухай хуулинд “зураг зүй” гэж газрын гадаргын дүрс, байгаль, түүний зүй тогтол, нийгмийн үзэгдэл, юмсын хоорондын харилцаа хамаарал, учир шалтгааныг шинжлэн дүгнэж, тэдгээрийн цаашдын хувьсал, өөрчлөлтийн чиг хандлага, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн үзүүлэлтийг харуулсан тодорхой зориулалт, тусгаг, масшт...

Багаж бүртгүүлэх, баталгаажуулах

Геодезийн хэмжил зүйн лабораторид багаж бүртгүүлэх болон баталгаажуулахад анхаарах зүйлс Геодезийн хэмжил зүйн багаж баталгаажуулах аж ауйн нэгж, байгууллага компанийн гэрчилгээний хуулбар, хувь хүн иргэн иргэний үнэмлэхний хуулбартай ирэх; Багаж нь зориулалтын хайрцагтай, шороо тоос бохирдолгүй цэвэрхэн байх; Багаж нь хувийн дугаар, марктай б...

Дунд масштабын байр зүйн зураг

Дунд масштабын байр зүйн зураг, агаарын зургаар Монгол орны нутаг дэвсгэрийг зурагжуулсан байдал     Монгол орныг зурагжуулах ажил нь дэд бүтэц, хөдөө аж ахуйн, батлан хамгаалах, аюулгүй байдал, аялал жуулчлал гэх мэт салбаруудын бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагааны эхлэлийг тавих төлөвлөх ажлын эхлэл байдаг. Энэ үүргээ Улсын геодези, зура...

Геодезийнхэн

    Геодези, зураг зүйн тухай хуулинд “геодези” гэж дэлхийн хэлбэр, хэмжээ, түүний гадаргын шилжих хөдөлгөөнийг тодорхойлох, газрын гадаргын хэсгийг зураг болгон буулган дүрслэх зорилгоор од, нар, хиймэл дагуул болон газрын зургийн багаж хэрэгслийн тусламжтайгаар тухайн цэгийн байрлал, өндөр, хүндийн хүчний хурдатгалыг хэмжин ...

Байрлал

Геодезийн байрлалын сүлжээ, солбицлын нэгдсэн тогтолцоо Байрлалын сүлжээ: Аливаа цэгийг харьцангуй аргаар уртраг, өргөрөг, х, у гэх мэт байрлалын хувьд солбицолжуулах зорилготойгоор байгуулсан сүлжээ /газарт суулгасан цэгүүдийн цогц/ Геодезийн сүлжээ:     Геодезийн сүлжээ гэж газрын хэмжлийн болон хиймэл дагуулын геодезийн тоног төхөө...

Доктор, Профессор, Зөвлөх, мэргэшсэн инженерүүд

    Монгол Улсын хэмжээнд 1962 оноос өнөөдрийг хүртэл нийт 1050 гаруй геодези, агаарын зураглал, астроном-геодези, зураг зүйн инженер, 60 гаруй магистр, 19 докторын зэрэгтэй судлаач, эрдэмтэд бэлтгэгдэн гарсан байна....