Архивт байгаа мэдээллийн жагсаалт

2016 оны 03-р сарын 10

 Мэдээллийн төвийн  төрийн архивт байгаа мэдээллийн жагсаалт 
/2016 оны 01 сарын байдлаар/

 Геодези зураг зүйн мэдээллийн санд байгаа материалууд:

Газар зохион байгуулалтын мэдээллийн санд байгаа материалууд:

Агаар сансрын зургийн мэдээллийн санд байгаа материалууд:

 

Cанал асуулга

Фейсбүүк