Өндрийн I, II ангийн сүлжээний тэгшитгэн бодолтын ажил" /БД 11-117-16/ дүрэм

2016 оны 06-р сарын 16

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2016 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдрийн 106 дугаар тушаалаар "Өндрийн I, II ангийн сүлжээний тэгшитгэн бодолтын ажил" /БД 11-117-16/ дүрэм, энэ дүрэмтэй холбоотойгоор "Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгт байгуулах ажил" /БД 11-104-06/ дүрмэнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж батлагдлаа

Cанал асуулга

Фейсбүүк