EN

Зураг зүй

    Геодези, зураг зүйн тухай хуулинд “зураг зүй” гэж газрын гадаргын дүрс, байгаль, түүний зүй тогтол, нийгмийн үзэгдэл, юмсын хоорондын харилцаа хамаарал, учир шалтгааныг шинжлэн дүгнэж, тэдгээрийн цаашдын хувьсал, өөрчлөлтийн чиг хандлага, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн үзүүлэлтийг харуулсан тодорхой зориулалт, тусгаг, масштаб бүхий газрын зураг, атласыг тоон болон дүрслэлийн аргаар зохиож хэвлэх үйл ажиллагааг гэж ойлгохоор заасан байдаг. Зураг зүйчид бол бүх төрлийн масштабын, зориулалтын газрын зураг, атлас зохиож нийгэм, эдийн засгийн бүхий л салбарт хүрч ажилладаг юм.

Дээш буцах