header header


Газар өмчлөх, эзэмшихтэй холбоотой өргөдөл, гэрээний маягт
Батласан огноо Агуулга Файл
2010-11-15 Нэгж талбарын эргэлтийн цэгүүдийг газарт бэхлэх мэдэгдэл
2010-11-15 Гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан газар өмчилж авахыг хүссэн өргөдлүүд
2010-11-15 Аж ахуйн зориулалтаар газар өмчилж авахыг хүссэн өргөдөл
2010-11-15 Газар эзэмших,ашиглахыг хүссэн өргөдөл
2010-11-15 Нэгж талбарын хил, заагийн газарт бэхэлсэн эргэлтийн цэгийг хүлээлгэн өгсөн тухай акт
2010-11-15 Эргэлтийн цэггүүдийг нь газарт бэхэлсэн нэгж талбарын зураг
2010-11-15 Хөршүүдтэй хийсэн тэмдэглэл
2010-11-15 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох журмын 5 дугаар хавсралт
2010-11-15 Итгэмжлэл
2010-05-13 Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж газар ашиглахыг хүссэн өргөдөл
2010-05-13 Гадаадын иргэн, гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж байгууллагад газар ашиглуулах гэрээ

©2010-2014 Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг зүйн газар. Бүх эрх хуулиар xамгаалагдсан.