Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ

Төлөвлөгөөний биелэлт

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас  2017 оны 5-6 дугаар сард 21 аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрууд, 10-11 дүгээр сард нийслэл, дүүргийн Газрын албадын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үнэлгээний дүн, тайланг Газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн.  Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг тус газрын бүх нэгжийн оролцоотойгоор гүйцэтгэж мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх зорилготой байсан ба ажлын тайланг зөвлөмж байдлаар хүргүүллээ.

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР