Бэлчээрийн экологийн чадавхийг зураглах заавар

2018-04-17

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2017 оны А/268 тоот тушаалаар “Бэлчээрийн экологийн чадавхыг зураглах заавар” батлагдсан бөгөөд, энэхүү зааврыг ном товхимол болгон хэвлүүлж аймаг, сумдын газрын албад, мэргэжилтнүүдэд хүргүүлээд байна.

Энэхүү зааврын зорилго нь  Монгол орны бэлчээрийн экологийн чадавхыг хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан хийх аргачлалыг нутагшуулах, газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт, газрын хянан баталгаа, мониторингийн ажилд анхдагч суурь мэдээлэл бий болгох, мөн аймаг, орон нутгийн мэргэжилтнүүдийг нэгдсэн аргачлал, заавраар хангах, чадавхжуулах, хиймэл дагуулын мэдээ ашиглах чадварыг эзэмшүүлэх юм.

Татаж авах: Бэлчээрийн экологийн чадавхийг зураглах заавар

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР