Монгол улсын хуулиуд

2017-09-26Байгалийн ургамлын тухай хууль
2017-09-26Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль
2017-09-26Газрын кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль
2017-09-26Амьтны тухай хууль
2017-09-26Агаарын тухай хууль
2017-09-25Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль
2017-09-25Геодези, зураг зүйн тухай хууль
2017-09-25Газрын тухай хууль
2017-09-25Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал - 2030
2017-05-26МЭРГЭЖЛИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ
2016-03-18Монгол Улсын Засгийн газрын тухай
2015-01-19Төрийн албаны тухай хууль
2014-12-08Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай
2014-07-02Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль
2014-07-02Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль
2014-07-02Газрын тухай хууль
2014-07-02Геодези, зураг зүйн тухай хууль
2014-07-01Үндсэн хууль
1997-04-24Газрын төлбөрийн тухай хууль
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР