Архив, мэдээллийн төв

Салбарын төрийн архив, геодезийн хэмжил зүйн лабораторийн танилцуулга

             Газрын харилцааны салбарын үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон баримт материалууд нь шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, инженерийн тооцоонд тулгуурлан хийгдсэн бөгөөд цаг хугацаанаас үл хамааран улс орныг бүтээн байгуулах дэд бүтцийн салбар, шинжлэх ухааны суурь судалгааны ажил, байгаль орчны мониторинг хийх зэрэг бүхий л салбарын хүрээнд ашиглагдаж байдаг онцлогтой. Иймээс бид салбарын үнэт бүтээгдэхүүн болсон эдгээр баримтуудыг архивлан хадгалж хойч үедээ бүрэн бүтнээр нь өвлүүлэн хадгалуулах, эх орныхоо бүтээн байгуулалтанд зүй зохистой ашиглуулах үүрэгтэй билээ.

      Зөвхөн салбарын төдийгүй улсын хэмжээнд архивын баримтын хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах, цахимжуулах, цахим мэдээллийн сан бүрдүүлэх, цахим мэдээллээр хэрэглэгчдийг хангах, цахим үйлчилгээг нэвтрүүлж, үйлчилгээг түргэн шуурхай, ил тод, хүртээмжтэй болгох талаар хууль, төрийн бодлого, хөтөлбөрийн баримт бичгийг тодорхойлсон.

             Тийм ч учраас манай салбарын бий болгосон баримтыг бид өөрсдөө хадгалж, хамгаалж, ашиглах эрхийг төр бидэнд өгч хуульчлан баталгаажуулсан байдаг. 1994 онд батлагдсан Архивын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 1.2 дахь заалтад төрийн өмнөөс салбарын баримтыг төвлөрүүлэн хадгалж хамгаалах эрхийг олгож төрийн архивын батламжийг өгсөн билээ. 

Хэлтсийн бүтэц, үүрэг:

 1. Геодези, байр зүйн зургийн мэдээллийн сан

        Геодези, зураг зүйн улсын нэгдсэн сан нь анх 1932 онд Цэргийн яаманд “Цэргийн байр зүйн зургийн архив” нэртэйгээр байгуулагдсан. 1970 оны БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 232 дугаар тогтоолоор бүх яам, байгууллагуудад байсан геодези, газрын зургийн мэдээллүүдийг нэгтгэн Улсын геодези, зураг зүйн газрын бүтцэд “Геокарт” фонд, 1999 оноос “Геодези, зураг зүйн фонд”, 2002 оноос ГХГЗЗГазарт “Геодези, зураг зүйн улсын нэгдсэн сан” нэртэйгээр Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн шаардлагатай уялдан хөгжиж ирсэн түүхтэй. Одоогийн байдлаар тус архивт 279315 хуудас байр зүйн зураг, 1100 ажлын тайлан, 1500 ширхэг CD, нийт 281915 баримт бүхий дараах баримтууд хадгалагдаж байна. Үүнд

 • Монгол орны нутаг дэвсгэрийг бүхэлд нь хамран 1963-2016 онд хийж гүйцэтгэсэн триангуляци, гравиметрийн, нивелирийн сүлжээний цэг тэмдэгтийн каталоги, тайлан, солбицол, болон бусад холбогдох баримт материал,
 • 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000-ны масштабтай байр зүйн цаасан болон тоон зургууд
 • Монгол орны хилийн дагуу хийгдсэн зураглалын ажлын баримт материал
 • Монгол орны газар зүйн нэрийн баримт материал
 • Хот суурин газрын кадастрын зураг,
 • Сургалтын газрын зураг, атласууд байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Газар зохион байгуулалтын мэдээллийн сан

      Монгол улсад газар зохион байгуулалтын салбар 1954 онд үүсч хөгжсөн. МАХН-ын Төв хороо, СнЗ-ийн 1974 оны 19 дүгээр тогтоолоор газар зохион байгуулалтын фонд үүссэн байна. Одоогийн байдлаар тус архивт 195850 хуудас байр зүйн зураг, 5584 ажлын тайлан, 490 ширхэг CD, нийт 14436 ХН бүхий дараах баримтууд баримт хадгалагдаж байна. Эдгээр нь

 • Аж ахуй хоорондын газар зохион байгуулалтын судалгааны баримтууд
 • Атар, бэлчээр, хөрс, ургамал, усжилтын судалгааны баримтын эх материал
 • Газрын маргаан болон бусад баримт 
 • Бэлчээр, хот суурин, атаршсан болон тариалан, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа
 • Газрын нэгдмэл сангийн тооллого, тайлан
 • 1:25 000-1:100 000-ны масштабтай байр зүйн зургууд юм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Агаар, сансрын зургийн мэдээллийн сан

      Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 1980 оноос ЗХУ-ын Батлан хамгаалах яамны Цэргийн агаар мандлаас газрын зураг авах газар, Москва, Новосибирск хотуудын Аэрогеодезийн үйлдвэр болон УГЗЗГ(хуучин нэрээр)-аас хариуцан улс эх орныг зурагжуулах ажлыг хийж эхэлсэн хэдий ч Монгол орныг зурагжуулах зорилгоор агаарын зураглалын ажил 1961 оноос эхлэн хийгдсэн байдаг. Эдгээр агаарын зургийн баримт материалууд тус газрын агаар, сансрын зургийн архивт хадгалагдаж байгаа бөгөөд тус архивт 50 гаруй нэн үнэт зураг, 812 ажлын тайлан, 222 байр зүйн зургийн тоон файл, 1206 банк буюу 123685 ширхэг агаарын зургийн хальс, 8666 Агаарын фото зургийн дэлгэмэл монтаж, позитив зэрэг нийт 10956 ХН бүхий баримт байна. Эдгээр нь

 • 1961-1994 онд хийсэн агаарын зураг
 • 2002 оны Монгол улс, БНХАУ-ын хилийн шугамын дагуух агаарын зураг
 • Геологи, хөрс, ус, ургамлын зэрэг сэдэвчилсэн зургууд
 • 1:200 000-1:1 000 000-ын масштабтай сансрын зургийн фото план, түүний хэвлэлийн эх
 • Хот суурин газрын том масштабын байр зүйн зураг
 • Ортофото зураг
 • Агаарын зургийн репродукци
 • Монголын түүхэн газрын зураг
 • Улаанбаатар хот болон төв суурин газрын агаарын зураг
 • Сансрын зураг цахим хэлбэрээр байна.

        Цаг хугацаа өнгөрөх тусам эдгээр баримтууд хатаж хугарах, устах эрсдэлд ороод байгаа учир эдгээр баримтуудыг цахимжуулж цахим хувь үйлдэн эх баримтыг төрийн хамгаалалтанд тусгай хадгалах орчинд шилжүүлэн хадгалах шаардлагатай байна. Салбарын энэхүү түүхэн ховор үнэт баримтуудыг архивын хосгүй үнэт баримтад бүртгүүлж салбарын түүхэн үнэ цэнийг тодорхойлохоор ажиллаж байна.

             4. Байгууллагын баримтын архив

      Тус газрын байгууллагын архив нь 2009 онд байгуулагдан “Архивын тухай хууль”, “Агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай” хуулийн хүрээнд байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн баримт материалуудыг хадгалж, хамгаалах, үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг ханган ажиллаж байна. Байгууллагын баримтын архивт

Байнга хадгалах баримтын  

2003-2013 оны тушаал, хурлын тэмдэглэл, санхүүгийн жилийн эцсийн тайлан, гэрээ,

Түр хадгалах баримтын

2003-2013 оны богино хугацааны санхүүгийн бичиг баримт, тендерийн материал, улирлын чанартай гэрээ, тайлан, Газар өмчлөлтэй холбоотой аймаг, сумдын Засаг даргын захирамжууд, Байгууллагын дотоод ажлын баримтууд,

70 жил хадгалах баримтын

1966-2006 оны Цалин, шимтгэл, ЭМД, НД-тай холбоотой баримтууд байна.

 

             5. Хэмжил зүйн лаборатори

          Геодезийн хэмжил зүйн лаборатори нь ОХУ /хуучин нэрээр/-ын мэргэжилтнүүдийн туслалцаатайгаар анх 1980 онд байгуулагдсан. БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн дэргэдэх Улсын стандартын газрын /тухайн үеийн нэрээр/ 1989 оны 69 дүгээр тогтоолоор "Геодезийн хэмжих хэрэгслийг шалгах, засварлах, баталгаажуулах" салбарын эрх олгогдож байсан. Тус лаборатори нь ISO/IEC 17025:2005 (MNS ISO/IEC 17025:2007) стандартын Итгэмжлэлийн гэрчилгээтэй бөгөөд "Геодези, зураг зүйн тухай" Монгол улсын хуулийн 5.5.5 дахь заалтын дагуу геодезийн хэмжих хэрэгсэлд шалгалт, баталгаажуулалт хийх үүргийг хүлээн, геодезийн хэмжлийн багаж хэрэгслийг шалгаж баталгаажуулах, геодезийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах чиглэлээр улсын хэмжээнд үйл ажиллагааг явуулж байна.

ГЗБГЗЗГ-ын Геодезийн хэмжил зүйн  лабораторид 2009 онд Стандартчилал, хэмжил зүйн газраас  ISO/IEC 17025:2005 (MNS ISO/IEC 17025:2007) стандартын шаардлагыг хангасан, Геодезийн хэмжил зүйн багаж хэрэгсэлд шалгалт тохируулга гүйцэтгэх техникийн чадавхитай, лабораторийн чанарын удирдлагын тогтолцоотой болохыг гэрчлэн ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ олгосон.

Геодезийн хэмжил зүйн лабораторийн баталгаажуулалтад:

 • GPS-ийн болон GNSS-ийн хүлээн авагч
 • Электрон тахеометр
 • Бүх төрлийн теодолит
 • Бүх төрлийн нивелир
 • Өндөржилт болон өнцөг хэмжих зориулалттай лазер багажууд хамрагддаг

Эдгээр багажуудаас GPS-ийн болон GNSS-ийн хүлээн авагч, электрон тахеометрийн зай хэмжлийн шалгалтуудыг Төв аймгийн Номтын аманд байрлах “Зай хэмжлийн жишилтийн полигон” дээр MNS ISO 17123 стандартын 4, 8 дугаар бүлгийн дагуу шалган, баталгаажуулалт хийж байна.

Геодезийн багажийг шалгалт, баталгаажуулалтад хамруулснаар мэдээллийн санд бүртгэж, тухайн эзэмшигчийн нэр дээр баталгаажилтын гэрчилгээ олгож, багаж дээр баталгаат хугацааг заасан наалт наадаг. Хэрэглэгч багажаа мэдээллийн санд бүртгүүлснээр багажаа алдсан тохиолдолд буцаан олох боломжтой болно.

            Мэдээллийн төвийн хамт олон

Мэдээллийн төвийн ажил үүрэг, албан тушаалтны жагсаалт

 

 

д/д

 

Гүйцэтгэх ажил, үүрэг

 

Албан тушаал

Албан тушаалтны нэр, холбоо барих утас

1

Байгууллагын 4 төрлийн архивийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, төрийн нууцын хадгалалт хамгаалалтанд хяналт тавих, бусад байгууллага хэлтсүүдтэй хамтран ажиллах, бүх төрлийн санхүүжилтээр хийгдсэн ажлыг улсын нэгдсэн санд шалгаж актаар хүлээн авах, холбогдох хууль, журмын хүрээнд байгууллагын нууцын журмуудыг боловсруулж хэрэгжүүлэн ажиллах, нууцын зэрэглэлтэй газрын зураг, мэдээллийн хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалт, бүрэн бүтэн байдлыг хангах ажлыг тотголцоо байгуулан зохион байгуулах, холбогдох эрх бүхий төрийн байгууллагатай хамтран ажиллах, мэдээллийн үнэлгээ, үйлчилгээний журмыг боловсруулан хэрэгжүүлэх

Мэдээллийн төвийн дарга

Д.Оюунчимэг

266712

91996999

2

Төрөөс архив, төрийн нууцын талаар баримталж байгаа бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, баримт бичиг боловсруулах, хяналт тавих,  иргэд, аж ахуйн нэгж , байгууллагад түргэн шуурхай, шаардлага хангасан мэдэээллээр үйлчлэх үйлчилгээг зохион байршуулах, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль,  болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврын дагуу салбарын хэмжээнд албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох

Архив, төрийн нууц хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Н.Адилбиш

262270

99283032

3

Монгол улсын хэмжээнд геодезийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах, төрөөс  баримталж байгаа бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, геодезийн хэмжих хэрэгсэлд шалгалт, тохиргоо, баталгаажуулалт хийх,  гэрчилгээ олгох, хэмжих хэрэгслийн бүртгэлийн мэдээллийн санд хяналт тавих

Геодезийн хэмжил зүй, багаж баталгаажуулалтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Нямхуяг

70112099

91992452

4

Геодезийн хэмжих хэрэгсэлд шалгалт, тохиргоо, баталгаажуулалт хийх,  гэрчилгээ олгох, хэмжих хэрэгслийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд түргэн шуурхай үйлчлэх

Геодезийн хэмжил зүй, багаж баталгаажуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Алтантуул

70112099

93076364

Б.Амгаланбаатар

88080217

5

Агаар, сансрын зургийн мэдээллийн санд чанарын шаардлага хангасан ажлын тайлан, мэдээллийг шалгаж, хүлээн авах, хадгаламжийн нэгж үүсгэх, хадгалагдаж буй баримтуудыг баяжуулах, сэргээн  засварлах,  архивын заавар журмын дагуу хадгалж хамгаалах,  албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн мэдээ, материалаар  үйлчлэх,

Агаар, сансрын зургийн мэдээллийн сангийн эрхлэгч, судлаач-архивч

Ө.Дуламсүрэн

262270

88055576

6

Газар зохион байгуулалтын мэдээллийн санд чанарын шаардлага хангасан ажлын тайлан мэдээлэл хүлээн авах,  сан хөмрөг үүсгэх, архивлах, хадгалагдаж буй баримтуудыг баяжуулах, хадгаламжийн нэгж үүсгэх сэргээн  засварлах,  архивын заавар журмын дагуу хадгалж хамгаалах,  албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн мэдээлэл, материалаар  үйлчлэх,

Газар зохион байгуулалтын мэдээллийн сангийн эрхлэгч, судлаач-архивч

 

Ө.Дуламсүрэн

262270

88055576

7

Геодези, байр зүйн зургийн мэдээллийн санд чанарын шаардлага хангасан ажлын тайлан мэдээлэл хүлээн авах,  архивлах,  сан хөмрөг, хадгаламжийн нэгж үүсгэх, хадгалагдаж буй баримтуудыг баяжуулах, сэргээн  засварлах,  архивын заавар журмын дагуу хадгалж хамгаалах,  албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн мэдээ, материалаар  үйлчлэх

Геодези, байр зүйн зургийн мэдээллийн сангийн  эрхлэгч, судлаач-архивч

С.Нарангэрэл

262270

99089031

 

8

Агентлагийн албан хэрэг хөтлөлтийг эрхлэх, удирдлагыг мэдээллээр хангах,  бусад байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдлыг бүртгэн, шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтанд шилжүүлж, шийдвэрлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажиллах

Байгууллагын архивын албан мэдээллийг бүрдүүлэн, сан хөмрөг үүсгэх, архивлах, хэрэглэгчдэд үйлчлэх;

Албан хэрэг хөтлөлт, өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн бөгөөд  байгууллагын бичиг баримтын архивын эрхлэгч

Б.Энхтуул

262270

91901088

 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР