Орон зайн мэдээлэл, технологийн хэлтэс

Үндсэн чиг үүрэг:

1. Орон зайн өгөгдөлийн дэд бүтцийн техник, технологийн судалгааг хийж мэдээллийн сан байгуулах, бүх хэрэглэгчийг мэдээлэл, мэргэжил арга зүйгээр хангах;

2. Байгууллагын орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн үйл ажиллагааны журмыг боловсруулан баталгаажуулах, байнгын тогтмол үйл ажиллагааг хангах;

3. Байгууллагын орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн өгөгдлийн нэгдсэн дизайн, техникийн шийдлийг гаргаж албажуулж, програмчлах;

4. Геодези, зураг зүйн суурь бүхий геологи, хүрээлэн буй орчин, газар ашиглалтын төлөвлөлт, түүний зохион байгуулалт, хот төлөвлөлт, кадастрын мэдээллийг өгөгдлийн сангийн нэгдсэн стандартын байгууллагын орон зайн мэдээллийн нэгдсэн санд оруулах, метадата үүсгэх ажлыг холбогдох хэлтэстэй хамтран зохион байгуулах;

5. Байгууллагын орон зайн мэдээллийн нэгдсэн сангийн техник хангамж, сүлжээ, мэдээллийн системийн найдвартай тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг хангах;

6. Салбарын хэмжээний өгөгдөл мэдээллийг зориулалтын нөхцөлд хадгалах, хамгаалах, бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй байдлыг хангах;

7. Салбарын хэмжээнд байгаа мэдээллийн сангуудын нэгдмэл байдал,  уялдаа холбоог хангах, мэдээлэл солилцох нөхцлийг бүрдүүлж, олон нийтэд түгээх;

8. Үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн үйл ажиллагааны холбогдох дүрэм, журам, эрх зүйн баримт бичгийн төслийг боловсруулах;

9. Бусад салбаруудтай мэдээллийн технологийн шийдэл хамтран боловсруулах, хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх, шинэ дэвшилтэт техник, технологийг салбартаа нэвтрүүлэх;

10. Үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн оролцогчдыг дэмжиж, геопорталыг хөгжүүлэн, системийн нэгдсэн удирдлагыг бий болгох, байгууллага, иргэдэд мэдээллийг хууль, журмын дагуу нээлттэй ил тод болгох, тогтвортой ажиллагааг хангах.

                  

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР