Бүс нутаг, хот төлөвлөлтийн хэлтэс

1.Хүн амын нутагшилт, суурьшил, бүс нутаг, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хуваарийг боловсронгуй болгоход чиглэсэн судалгаа, санал, төсөл хөтөлбөр боловсруулахад мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх;

2.Геологи, хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөхцөл нөөцөд суурилсан Нутаг дэвсгэрийн бүсчлэл, ашиглалтын хязгаарлалтыг тогтоох;

3.Аймаг, нийслэл, хотын ерөнхий архитекторын дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Хот байгуулалтын асуудлыг хариуцсан нэгж, мэргэжилтнийг мэргэжлийн удирдлага, зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах;

4.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих, дүн шинжилгээ хийх, үр ашгийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах, мэргэжлийн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх;

5.Улсын төсвийн болон гадаад орнуудын зээл тусламжийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх хот төлөвлөлтийн үе шатны арга хэмжээний төсөл, хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх;

6.Салбарын хууль, эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах, боловсронгуй болгоход судалгаа, мэдээллээр хангах, хэрэгжүүлэхэд  холбогдсон заавар, журам боловсруулж мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

7.Хот төлөвлөлтийн чиглэлээр хэрэгжүүлэх үе шатны төсөл, хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх;

8.Бүсчлэн хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд бүс нутаг, аялал жуулчлал, дэд бүтэц, эдийн засаг, худалдааны чөлөөт бүс, хот байгуулалтын чиглэлээр хэрэгжүүлэх үе шатны төсөл, хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх;

9. Хот байгуулалтын баримт бичиг болон хүн амын нутагшилт, суурьшлын ерөнхий төсөл, бүс нутгийн хөгжлийн төлөвлөлтүүдийг боловсруулах ажлыг мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, зохион байгуулах;

10.Хот төлөвлөлт, газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний уялдаа, үр ашгийг дээшлүүлэх нөхцлийн судалгаа, шинжилгээ хийх ажлыг зохион байгуулах, мэргэжлийн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх;

11.Хот, суурин газрын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, үйл ажиллагаанд зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх;

12.Хот, суурин газрын гэр хорооллын дэд бүтцийг сайжруулах, оршин суугчдын оролцоотойгоор орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлэх бодлогыг дэмжиж хэрэгжүүлэх;

13.Гэр хороолын газрыг дахин төлөвлөх, шинэчлэх ажлыг зохион байгуулах, мэргэжлийн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх;

14.Хот байгуулалт (нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчин, нөхцөл нөөц, дэд бүтэц г.м)-ын мэдээллийн санг бүрдүүлэх, баяжуулах, байнгын ажиллагаатай, иргэд олон нийтэд нээлттэй байлгах;

               

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР