Бүс нутаг, хот төлөвлөлтийн хэлтэс

Үндсэн чиг үүрэг:

1. Хот байгуулалтын талаар төрөөс баримтлах бодлого, холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн болон норм, нормативын баримт бичгийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, тэдгээрийн биелэлтэд хяналт тавих;

2. Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл, бүсийн нутаг, аялал жуулчлал, дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл, чөлөөт бүс, хот, тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө болон бусад үе шатны баримт бичгийг боловсруулах ажлыг мэргэжлийн удирдлага, арга зүй, зохицуулалтаар хангах, холбогдох судалгаа, шинжилгээ хийх ажлыг зохион байгуулах, мэргэжлийн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх;

3. Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл, бүс нутаг, аялал жуулчлал, дэд бүтцийн хөгжлийн хөгжлийн төсөл, чөлөөт бүс, хот, тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө болон бусад үе шатны баримт бичгийн харилцан уялдааг зохицуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавих, үр дүнг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

4. Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл, бүсийн нутаг, аялал жуулчлал, дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл, чөлөөт бүс, хот, тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, бусад үе шатны баримт бичгийг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд зөвлөхийн болон захиалагчийн хяналтыг хийх, санал, зөвлөмж, дүгнэлтийг гаргах;

5. Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх талаарх бодлого, хууль тогтоомж, дүрэм, журам, заавар, норм, стандартыг сурталчлах, мэдээлэх, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

6. Хот төлөвлөлт, хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх чиглэлээр салбарын хүний нөөцийг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэшлийг нь дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

7. Аймаг, нийслэл, хотын ерөнхий архитекторын дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хот байгуулалтын асуудлыг хариуцсан нэгж, мэргэжилтнийг мэргэжлийн удирдлага, зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, сургах, чадавхижуулах;

8. Хот байгуулалтын баримт бичгийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг олон улсын жишигт хүргэх, шинэ дэвшилтэд техник, технологи, арга зүй, аргачлалыг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

9. Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг мэргэжлийн зөвлөгөө, дэмжлэг, арга зүйгээр хангах, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх.

              

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР