Газар зохион байгуулалтын хэлтэс

1.  Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд дараах зориулалтаар газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээг хийх

 • Бэлчээрийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээг улирлын хуваариар, малын төрлөөс хамааруулан хийх
 • Тариалангийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээг усалгаатай, усалгаагүй, таримлын төрлөөс хамааруулан хийх
 • Хадлангийн зориулалтаар ашиглаж болох газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээг хийх
 • Хот, суурин газрын зориулалтаар ашиглаж болох газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээг хийх
 • Автозамын зориулалтаар ашиглаж болох газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээг хийх
 • Төмөр замын ашиглаж болох газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээг хийх
 • Шугам сүлжээний газрын зориулалтаар ашиглаж болох газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээг хийх
 • Ойн сангийн газрыг ямар газар дээр явуулах үйл ажиллагааны зориулалтаар ашиглаж болох талаарх ашиглаж болох газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээг хийх
 • Шинээр ойн сангийн зориулалтаар ашиглаж болох газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээг хийх
 • Усны сангийн газрыг ямар газар дээр явуулах үйл ажиллагааны зориулалтаар ашиглаж болох талаарх ашиглаж болох газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээг хийх
 • Шинээр усны сангийн зориулалт /хөв, цөөрөм, усан сан, гол горхи/-аар ашиглаж болох газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээг хийх
 • Экологийн тэнцлийг хангахад чиглэсэн газрын нөөцийг хадгалан хамгаалах зорилго бүхий газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээг хийх

2. Монгол орны хэмжээнд нийгэм, эдийн засгийн мэдээллийг холбогдох байгууллагатай хамтран тоон хэлбэрээр бүрдүүлэх, шинэчлэх ажлыг зохион байгуулах

3.  Монгол орны хэмжээнд нийгэм, эдийн засгийн мэдээлэлд боловсруулалт хийж дараах зориулалтын газрын эрэлт хэрэгцээт байдлын үнэлгээг хийх

4. Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг газрын нэгдмэл сангийн бүх ангиллаар геологи, хүрээлэн буй орчны бүх төрлийн нөхцөл, мужлалд үндэслэсэн тохиромжтой байдлын үнэлгээ болон газрын эрэлт хэрэгцээт байдлын үнэлгээг үндэслэн нэгтгэн төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах

5. Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд нийцүүлэн газрын нэгдмэл сангийн бүх ангиллаар геологи, хүрээлэн буй орчны бүх төрлийн нөхцөл, мужлалд үндэслэсэн тохиромжтой байдлын үнэлгээ болон газрын эрэлт хэрэгцээт байдлын үнэлгээг үндэслэн нэгтгэн төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах

6. Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг улс, аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд нийцүүлэн газрын нэгдмэл сангийн бүх ангиллаар геологи, хүрээлэн буй орчны бүх төрлийн нөхцөл, мужлалд үндэслэсэн тохиромжтой байдлын үнэлгээ болон газрын эрэлт хэрэгцээт байдлын үнэлгээг үндэслэн нэгтгэн төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах

7. Бусад салбарууд болон орон нутгийн засаг захиргаа, шийдвэр гаргагч нартай хамтран газар зохион байгуулалтын ерөнхий болон тухайн жилийн төлөвлөгөөнд суурилсан төлөвлөлтийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэх, газар зохион байгуулалтын ажлыг мэргэжлийн нэгдсэн удирдлага, мэдээллээр хангах, үйлчлэх

8. Нутаг дэвсгэр дахь бүх төрлийн үйл ажиллагааны зориулалтын эрх тус бүрээр газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагчийн гэрээний үүргийн хэрэгжилтэд бусад салбартай хамтран мониторинг, дүгнэлт хийх, гарсан дүгнэлтийг хэрэгжүүлж хэвшүүлэх

9. Бүх шатны газар зохион байгуулалтын ерөнхий болон тухайн жилийн төлөвлөгөөний мэдээллийн сангийн болон таних тэмдгийн стандартыг гаргах

10.Газрыг нэг ангиллаас нөгөө ангилалд шилжүүлэх ажлын үндэслэлийг боловсруулах, төлөвлөлтөөр хэрэгжүүлэх

11. Газрыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах эрэлт хэрэгцээ, түүхий эдийн нөөц, нөхцөлд үндэслэн аж ахуйн үйл ажиллагааны төрөлжсөн бүсүүдийг тогтоох, стандарт шаардлага, шалгуурыг тодорхойлох ажлыг зохион байгуулах;

12. Нутаг дэвсгэрийн инженер экологи, эдийн засаг, эрх зүйн харилцаанд дүгнэлт өгөх, газар ашиглалтын горимыг тогтоох, хэрэгжүүлэх боломжтой төсөл, кластерийг тодорхойлж, баталгаажуулах;

13. Аж ахуйн зориулалтаар олгогдох газар болон түүнийг дагаж үүсэх ахуйн зориулалтаар төлөвлөх гарын хэмжээ, байршлыг тогтоох, төлөвлөлтөнд тусгах;

14. Аж ахуйн үйл ажиллагааны хялбаршуулсан төсөл, зураг төсөл, төсөв зохиох, төслийг нийтийн хүртээл болгох ажлыг зохион байгуулах;

15. Орон нутаг, иргэдийн санал, санаачилгыг авч төлөвлөх ажлыг зохион байгуулах;

16. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хилийн цэсийн мэдээллийн санг эрхлэх, хэрэглэгчдийг шаардлагатай мэдээллээр хангах

17. Монгол улсад урьд өмнө хийгдсэн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн газар зохион байгуулалтын материалыг цуглуулах, тоон хэлбэрт шилжүүлэн давхцуулах, одоогийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хилийн цэс, усны 29 ай савын хилийн заагтай харьцуулан дүгнэлт гаргах

18. Дараах зориулалтаар газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах асуудлыг геологи, хүрээлэн буй орчны бүх төрлийн нөхцөл, мужлалыг үндэслэсэн улс, аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний болон тухайн жилийн төлөвлөгөөний дагуу тодорхойлох

     - улсын тусгай хамгаалалттай газар;

     - улсын хилийн зурвас газар;

     - улсын батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газар;

     - гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын байгууллагын  төлөөлөгчийн газарт олгосон газар;

     -  шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбай;

      - аймаг дундын отрын бэлчээр;

      - улсын тэжээлийн сангийн хадлангийн талбай.

      - бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хайгуулын зориулалтаар ашиглах газрын тосны гэрээт талбай;

      -  чөлөөт бүсийн газар.

      - цөмийн төхөөрөмж барих, ашиглах зориулалтаар олгосон газар.

      - бичил уурхайн зориулалтаар олгосон газар.

      - хилийн боомтын бүс

               

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР