Захиргаа, удирдлага, хамтын ажиллагааны газар

Үндсэн чиг үүрэг:

1. Нийт нутаг дэвсгэрт агентлагийн эрхлэх үндсэн ажлуудын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад тулгамдаж буй асуудлуудыг нийт салбарын хэмжээнд болон орон нутагт судалж дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө, техник, эдийн засгийн үндэслэл, төсөл, төсөв боловсруулан батлуулах, бодлогын бичиг баримтуудад тусгуулах, хэрэгжилтийг  уялдуулан зохион байгуулах;

2. Улсын Их Хурал, Засгийн газрын бодлого, хууль, тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангахад чиглэсэн захиалгат ажлуудын  техник, эдийн засгийн үндэслэл, төсөл боловсруулах;

3. Газрын болон хот байгуулалтын салбарын мэргэжилтнүүдийн ажлын байранд тавигдах дадлага, туршлагын стандарт шаардлагыг бусад салбар, хэрэглэгчидтэй хамтран боловсруулж даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулах, ажиллаж буй инженер техникийн ажилтнуудыг стандарт шаардлагатай харьцуулан судалж сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, сургаж дадлагажуулах ажлыг зохион байгуулах;

4. Байгууллагын хэмжээнд газрын харилцааны ажлуудын чиглэл тус бүрээр хэрэгжиж буй дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө, төсөл, бүтээгдэхүүн, гэрээт ажлуудыг үр шим хүртэгсэдийн дунд хэвлэл мэдээллийн бүхий л хэрэгслээр урьдчилан сурталчилж эрэлт үүсгэх, мэдлэгтэй хэрэглээг нэмэгдүүлэх, тэдгээрийн хамтын ажиллагааны бэлэн байдлыг хангуулах ажлыг зохион байгуулах;

5. Нийт нутаг дэвсгэрт хэрэгжиж буй салбарын ажлуудын үр шим хүртэгсэдийг үйлдвэрлэлд татан оролцуулж, ажлын байран дээрх сургалт, дадлагажуулалт, сертификатжуулалтыг албан журмаар зохион байгуулан төр, хувийн хэвшлийн мэргэжилтэн ажил үүргээ хариуцах чадавхийг дээшлүүлэх;

6. Монгол Улсын газар нутаг нэгдмэл нэг байх нөхцлийг хангах зорилгоор бүх төрлийн хөрөнгө оруулалтаар газрын салбарт хэрэгжиж буй газрын харилцааны ажилд үр шим хүртэгсэдийн хамтын ажиллагааг орон нутагт нь зохион байгуулах, бүтээгдэхүүнийг тэдгээртэй хамтран хэрэглээгээр шалган хүлээн авч дүгнэлт гаргах;

7. Улсын Их Хурал, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, Барилга, хот байгуулалтын сайд, Төрийн нарийн бичгийн дарга, Агентлагийн даргын тушаалын нэгдсэн бүртгэл хөтлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, Сайдтай байгуулсан гэрээний гүйцэтгэлийг хангуулах, бүх биелэлтийг гүйцэтгэлийн баримтаар тайлагнаж хэвших, Төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн болон хөдөлмөрийн гэрээг байгуулах, хагас жил, бүтэн жилийн биелэлтэд үнэлэлт дүгнэлт өгч дүгнэх;

8. байгууллагын нэгжийн сар бүрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг нэгтгэх, хариуцсан нэгж тус бүрээр Сайдтай байгуулсан үр дүнгийн гэрээ болон Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг биелүүлэх төлөвлөгөөтэй нийцүүлэн хянаж Газрын даргаар батлуулах, төлөвлөгөөний биелэлтийг хянах, үнэлгээ өгөх;

9. байгууллагын долоо хоног тутмын шуурхай зөвлөгөөн, Даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурал, орон тооны бус мэргэжлийн баг, мэргэжлийн зөвлөлийн хурлуудаар нийт нутаг дэвсгэрт хэрэгжиж буй газрын харилцааны гэрээт ажлуудын явцад тулгамдаж буй шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг танилцуулж мэргэжлийн болон удирдлагын шийдвэр гаргуулах, байгууллагын бүх шатны хурал, зөвлөгөөний зохион байгуулалт, бэлтгэл, баримтжуулалт, архивжуулалтыг зохион байгуулах;

10. газрын болон хот байгуулалтын салбарын ажлууд нь техникийн шийдэл, салбарт мөрдөж буй хууль, дүрэм, журам, стандарт, зааврын дагуу хийгдэж буй эсэхэд хяналт тавьж, хэрэгжилтийг удирдлага, хяналт, зохион байгуулалт, арга зүйгээр хангаж эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх;

11. бүтээгдэхүүний хэрэглээнд хяналт шалгалт хийж Газрын багц хууль, стандарт, дүрэм, журам, зааврын мөрдөлтөнд хяналт тавих, мэргэжил, арга зүйгээр хангах;

12. агентлагийн дотоод нэгжүүдийн төлөөллийг хамруулах замаар байгууллагын стратегийн шийдэлтэй уялдуулан гадаад хамтын ажиллагааг зохион байгуулах;

13. гэрээний иж бүрдэл, эрх зүйн үндэслэл, баримтжуулалтыг хангаж, гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих, асуудал бүрийг хариуцсан  мэргэжлийн ажилтны хууль эрх зүйн хүчин төгөлдөр акт, дүгнэлт, гэрээний нөхцөлийг үндэслэн гэрээ дүгнэх, акт үйлдэх;

14. салбарын хуулиудад нийцүүлэн гарах хууль, дүрэм, журам, заавар, аргачлалыг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх, нэгжүүдийн эрхлэх асуудлын хүрээнд холбогдолтой баримт бичиг боловсруулан гаргахад хууль эрх зүйн үндэслэлээр хангах;

15. төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг, туршлага чадварын тодорхойлолтын санг эрхлэх, тэдний мэргэшил дээшлүүлэлт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг удирдах;

16. байгууллагын ажиллагсадын хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг авч гүйцэтгэлийг тайлагнах, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах;

17. салбарын хууль, тогтоомжийн мэдээллийн сан бүрдүүлж, мэдээллээр хангах;

18. байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийг эрхлэх, ирсэн, явсан бичгийн бүртгэл, шийдвэрлэлтэд хяналт тавих.

             

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР