Захиргаа, удирдлага, хамтын ажиллагааны газар

 1. Нийт нутаг дэвсгэрт газрын харилцааны үндсэн ажлуудын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад тулгамдаж буй асуудлуудыг нийт салбарын хэмжээнд болон орон нутагт судлаж дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө, техник, эдийн засгийн үндэслэл, төсөл, төсөв боловсруулан, хамгаалж батлуулах, бодлогын бичиг баримтуудад тусгуулах, хэрэгжилтийг  уялдуулан, зохион байгуулах,

2. Улсын Их Хурал, Засгийн газрын бодлого, хууль, тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангахад чиглэсэн захиалгат ажлуудын  техник эдийн засгийн үндэслэл, төсөл боловсруулах;;

3. Газрын салбарын мэргэжилтнүүдийн ажлын байранд тавигдах дадлага, туршлагын стандарт шаардлагыг бусад салбар, хэрэглэгчидтэй хамтран боловсруулж даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулах, ажиллаж буй инженер техникийн ажилтануудыг стандарт шаардлагатай харьцуулан судлаж сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох,

4. Байгууллагын хэмжээнд газрын харилцааны ажлуудын чиглэл тус бүрээр хэрэгжиж буй дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө, төсөл, бүтээгдэхүүн, гэрээт ажлуудыг үр шим хүртэгсэдийн дунд хэвлэл мэдээллийн бүхий л хэрэгслээр урьдчилан сурталчилж мэдлэгтэй хэрэглээг нэмэгдүүлэх, тэдгээрийн хамтын ажиллагааны бэлэн байдлыг хангуулах ажлыг зохион байгуулах;

5. Нийт нутаг дэвсгэрт хэрэгжиж буй газрын харилцааны ажлуудын үр шим хүртэгсэдийг үйлдвэрлэлд татан оролцуулж, ажлын байран дээрх сургалт, дадлагжуулалт, сертификатжуулалтыг албан журмаар зохион байгуулан төр, хувийн хэвшлийн мэргэжилтэн ажил үүргээ хариуцах чадавхийг дээшлүүлэх;

6. Монгол улсын газар нутаг  нэгдмэл нэг байх нөхцлийг хангах зорилгоор бүх төрлийн хөрөнгө оруулалтаар газрын салбарт хэрэгжиж буй газрын харилцааны ажилд үр шим хүртэгсэдийн хамтын ажиллагааг орон нутагт нь зохион байгуулах, бүтээгдхүүнийг тэдгээртэй хамтран хэрэглээгээр шалган хүлээн авч дүгнэлт гаргах

7. Улсын Их Хурал, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, Барилга, хот байгуулалтын сайд, Төрийн нарийн бичгийн дарга, Агентлагийн даргын тушаалын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, Сайдтай байгуулсан гэрээний гүйцэтгэлийг хангуулах, бүх биелэлтийг гүйцэтгэлээр тайлагнах;

8. Байгууллагын долоо хоног тутмын шуурхай зөвлөгөөн, Даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурал, орон тооны бус мэргэжлийн баг, мэргэжлийн зөвлөл, менежментийн хурлуудаар нийт нутаг дэвсгэрт хэрэгжиж буй газрын харилцааны гэрээт ажлуудын явцад тулгамдаж буй шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг танилцуулж мэргэжлийн болон удирдлагын шийдвэр гаргуулах;

9. Газрын харилцааны ажлууд нь техникийн шийдэл, салбарт мөрдөж буй хууль, дүрэм, журам, стандарт, зааврын дагуу хийгдэж буй эсэхэд хяналт тавьж, хэрэгжилтийг удирдлага, хяналт, зохион байгуулалт, арга зүйгээр хангаж эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх;

10. Хэрэглээнд хяналт шалгалт хийж газрын багц хууль, стандарт, дүрэм, журам, зааврын мөрдөлтөнд хяналт тавих, мэргэжил, арга зүйгээр хангах;

11. Агентлагийн дотоод нэгжүүдийн төлөөллийг хамруулах замаар байгууллагын стратегийн шийдэлтэй уялдуулан гадаад хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтыг хангах;

              

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР