Суурь судалгаа, мониторингийн хэлтэс

Үндсэн чиг үүрэг:

1. Газрын нэгдмэл сангийн ангилалын газруудад төлөв байдал, чанарын мониторингийн сүлжээг байгуулах, тогтвортой үйл ажиллагааг хангах;

2. Улсын хэмжээнд бэлчээрийн газрын фото мониторинг хийх ажлыг зохион байгуулж, сум бүрээр бэлчээрийн фото мониторингийн мэдээллийн сан байгуулах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх;

3. Газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн нэгдсэн дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, улсын хэмжээнд газар хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, тайлагнах;

4. Газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн нэгдсэн мэдээллийн сан байгуулах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх;

5. Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлыг зохион байгуулах, үр дүнг нэгтгэж, дүн шинжилгээ хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах;

6. Мэргэжлийн байгууллагуудын гүйцэтгэсэн захиалагат хянан баталгааны ажлын гүйцэтгэлийг улсын ерөнхий болон байнгын шинжээчийн дүгнэлтээр баталгаажуулж, мэдээллийн санг байгуулах, шинэчлэх, жижүүрлэлт хөтлөх, хяналт тавих, дүн шинжилгээ хийх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, олон нийтийн хэрэглээнд гаргах, сургалт явуулах;

7. Геологи орчин, хүрээлэн буй орчин, газрын төлөв байдал, чанарын мониторинг, хянан баталгаа, газар хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн иж бүрэн мэдээллийн санг байгуулах, шинэчлэх, жижүүрлэлт хөтлөх, хяналт тавих, дүн шинжилгээ хийх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, олон нийтийн хэрэглээнд гаргах, сургалт явуулах;

             

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР