Геодези, зураг зүйн хэлтэс

Үндсэн чиг үүрэг:

1. Монгол Улсын байрлалын сүлжээ байгуулах, өтгөрүүлэх, сүлжээний нарийвчлалыг  боловсронгуй болгох ажлыг зохион байгуулах;

2. Монгол Улсын геодезийн өндрийн сүлжээг  байгуулах, өтгөрүүлэх  ажлыг удирдах;

3. Улсын хэмжээнд GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станц байгуулах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлыг удирдах;

4. Монгол Улсын гравиметрийн сүлжээг байгуулах, өтгөрүүлэх, геоидын өндрийн загвар гаргах, нарийвчлалыг сайжруулах ажлыг удирдах;

5. Зайнаас тандан судлах аргаар газрын зураг үйлдэх ажлыг удирдах;

6. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг том, дунд, жижиг масштабын байр зүйн зургаар зурагжуулах, түүний өөрчлөлтийг тогтмол хийж байх тогтолцоог бүрдүүлэх;

7. Судалгаа, сургалт, нийтийн хэрэгцээний сэдэвчилсэн газрын зураг, атласыг шаардлагатай масштабт зохиох, шинэчлэх, хэвлүүлэх ажлыг удирдах;

8. Улсын хэмжээнд хийгдэх инженер геодезийн ажлын хэмжилт, зураглалын ажлыг удирдах;

9. Байгууллагын орон зайн мэдээллийн дэд бүтцэд жижиг, дунд, том масштабын /газар дээрх болон доорх биетийн/ байр зүйн тоон зургийн мэдээллийн санг байгуулж, өгөгдлийн стандартын дагуу байгууллагын орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн мэдээллийн нэгдсэн санд оруулах, баяжилт хийх;

10. Бүх төрлийн масштабын сэдэвчилсэн тоон зураглалын ажлуудыг баталгаат сууриар хангах;

11. Монгол орны газар зүйн нэрийг тодотгон тогтоох, газар зүйн нэрийг баяжуулах ажлыг удирдах;

12. Газрын зургийн нууцлалыг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэх ажлыг удирдах.

               

 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР