Нэгжүүд

Үйл ажиллагааны гол зорилт

1. Геодези, зураг зүй:

а. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт зохицсон байрлал, өндрийн нэгдсэн сүлжээ байгуулж зураглалын үндэслэлээр хангах;

б. жижиг, дунд, том масштабын /газар дээрх болон доорх биетийн/ байр зүйн тоон зургаар хангах;

в. бүх төрлийн масштабын сэдэвчилсэн тоон зураглалын ажлуудыг баталгаат сууриар хангах;

г. Монгол орны газар зүйн нэрийг тодотгон тогтоох, газар зүйн нэрийг баяжуулах ажлыг удирдах.

2.Суурь судалгаа, газрын мониторинг:

а. холбогдох салбаруудтай хамтран газрын нэгдмэл сангийн ангилалын газруудын төлөв байдал, чанарын мониторингийн сүлжээ байгуулах, тогтвортой үйл ажиллагааг хангах, инженерийн нэгдсэн дүгнэлт, зөвлөмжийг гаргах, хяналт тавих;

б. салбар дундын газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн нэгдсэн мэдээллийн сан байгуулах, хэрэглээнд гаргах, газар зохион байгуулалттай холбоотой үйл ажиллагааг суурь мэдээллээр хангах;

в. газрын төлөв байдал, чанарын тогтвортой, гол үзүүлэлтүүдийг хуулинд заасан хугацаанд давтан тодорхойлох замаар улсын хяналтад авсан үзүүлэлтүүдтэй харьцуулж хянан баталгааны ажлыг зохион байгуулах;

г. газрын төлөв байдал, чанарын мониторингод суурилсан газар хамгаалах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх;

д. газар, байгалийн нөхцөл, нөөц, геологи, хүрээлэн буй орчны суурь судалгааны иж бүрэн мэдээллийг бүрдүүлэх, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах;

3. Газар зохион байгуулалт

а. бүх шатны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулах, нэгдсэн удирдлагаар хангах;

б. газрын нэгдмэл сангийн бүх ангиллын газрыг байгалийн нөхцөл, нөөц, нийгэм эдийн засгийн суурь судалгааны мэдээлэлд үндэслэн газрын ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээ, газрын эрэлт хэрэгцээт байдлын үнэлгээг хийх, түүнд нийцүүлэн газар ашиглалтыг оновчтой төлөвлөх замаар газрын тогтвортой менежментийг бий болгож хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих;

в. бүх шатны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний нэгдсэн мэдээллийн сан байгуулах, хөтлөх;

г. засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн газар зохион байгуулалт,  хилийн цэсийн асуудлыг эрхлэх;

д. газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах, гэрчилгээжүүлэх асуудлыг эрхлэх.

4. Кадастр:

а. нийт нутаг дэвсгэр дэх газар дээрх үйл ажиллагааны зориулалтын эрх тус бүрээр газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагчийн газрын кадастрын нэгдсэн мэдээллийн тогтолцоог байгуулах ажлыг удирдаж (төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах), газрын улсын бүртгэлд бүрэн хамруулж төрийн нэрийн өмнөөс баталгаажуулах, санхүү бүртгэлд тусгах, хөрөнгийн эрхийг баталгаажуулах, хөрөнгийн баталгаа болгох, газрыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах боломж нөхцлийг бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэх;

б. газрын нэгдмэл сангийн тооллого, бүртгэлийг хариуцаж, газрын нэгдмэл санд гарч буй өөрчлөлт, шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэх, хянах;

в. газрын биржийн үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд удирдан зохион байгуулах, хяналт тавих;

г. газрын үнэ, үнэлгээ, татвар, төлбөрийн тогтолцоог бүрдүүлэх;

д. хаягжуулалтын мэдээллийн систем байгуулах.

5. Орон зайн мэдээлэл, технологи:

а. салбарын хэмжээнд мэдээллийн технологи, газар зүйн мэдээллийн системын дэвшилтэт шийдлийг нэвтрүүлэх замаар байгууллагын болон орон нутгийн сүлжээ, техник, программ хангамжийн хэвийн, аюулгүй, найдвартай үйл ажиллагааг хангах;

б. геодези, зураг зүйн суурь бүхий сэдэвчилсэн зураг, газар зохион байгуулалт, барилга, хот байгуулалт, газрын кадастрын мэдээллийг өгөгдлийн сангийн нэгдсэн стандартын дагуу нэгтгэж байгууллагын орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийг байгуулах;

в. байгууллагын орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийг бусад салбартай холбон хэрэглээнд гаргаж улсын хэмжээнд үндэсний орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийг байгуулах, мэдээллийг хадгалах, хамгаалах, уялдаа холбоог сайжруулах, хэрэглэгчдэд түгээх, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах.

6. Мэдээлэл үйлчилгээ:

а. байгууллагын архивын албан мэдээллийг бүрдүүлэн, сан хөмрөг үүсгэх, архивлах, хэрэглэгчдэд үйлчлэх;

б. салбар архивын албан мэдээллийг бүрдүүлэн, сан хөмрөг үүсгэх, архивлах, хэрэглэгчдэд үйлчлэх;

в. төрийн нууцын хадгалалт хамгаалалтанд хяналт тавих, бусад байгууллага хэлтсүүдтэй хамтран ажиллах;

г. геодезийн хэмжил зүйн лабораторийн үйл ажиллагааг эрхлэх, геодезийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг ханга

7. Бүс нутаг, хот төлөвлөлт:

а. нутаг дэвсгэр, хот төлөвлөлтийн судалгаа хийх, хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл, бүс нутаг, аялал

 жуулчлал, дэд бүтцийн төсөл, чөлөөт бүс, хот, тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хотыг дахин хөгжүүлэх төсөл болон

 бусад үе шатны баримт бичгийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, мэргэжлийн удирдлага, зөвлөгөө, арга 

 зүйгээр хангах, хяналт тавих, дүн шинжилгээ хийх, үр ашгийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

б. хот байгуулалт, хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд баримтлах хууль, эрх зүйн болон норм, нормативын 

баримт бичгийг боловсруулах, мөрдүүлэх, сурталчлах, мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах, биелэлтэд хяналт тавих;

в. хот байгуулалтын нэгдсэн бодлого, төлөвлөлтийг нийслэл, орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах, хяналт

тавих, салбарын хүний нөөцийг бэлтгэх, мэргэжилтнүүдийг сургах, мэргэшлийг нь дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

г.  хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг мэргэжлийн зөвлөгөө, арга зүйгээр

хангах, дэмжлэг үзүүлэх;

д. аймаг, нийслэл, ерөнхий архитектор болон орон нутаг дахь хот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн албыг мэргэжил, арга зүйн

удирдлагаар хангах.

8. Хот байгуулалтын кадастр:

а. хот байгуулалтын кадастрыг эрхлэх;

б. нутаг дэвсгэр, хүн ам, нийгэм, эдийн засаг, үйлдвэрлэл, хот суурин, барилгажилт, дэд бүтэц, байгалийн нөөц, хүрээлэн буй     

орчны судалгаа, мэдээллийг агуулсан хот байгуулалтын нэгдсэн санг бүрдүүлэх, хөтлөх, хөгжүүлэх, үйлчилгээ үзүүлэх, бусад

байгууллагуудтай хамтран ажиллах;

в. хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл, бүс нутаг, аялал жуулчлал, дэд бүтцийн төсөл, хот байгуулалтын бүх

шатны төлөвлөлтийн бичиг баримтаар мэдээллийн сан үүсгэх, хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах;

г. хот байгуулалтын үйл ажиллагаа, мэдээллийн сантай холбоотой эрх зүйн болон норм, нормативын баримт бичиг, стандартыг 

боловсруулах, батлуулах, сурталчлах, хэрэгжүүлэх;

д. хот байгуулалтын мэдээллийн нэгдсэн системийг улсын хэмжээнд байгуулах, үйл ажиллагааг зохион байгуулах, үнэлгээ, 

дүгнэлт өгөх, боловсон хүчин, хүний нөөцийг сургах, чадавхижуулах, дэвшилтэд техник, технологийг нэвтрүүлэх

9. Удирдлага, хамтын ажиллагаа:

а. салбарын хэрэглэгчдийн хэрэгцээт бүтээгдэхүүнийг тодорхойлж байгууллагын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө, түүнийг 

хэрэгжүүлэх төсөл, хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, тэдгээрийг хамтын хэлэлцүүлэгт оруулж баталгаажуулах,

хэрэгжилтийг хангах;

б. газрын салбарт хэрэгжиж байгаа ажил, үйлчилгээг үр шим хүртэгсэдийн хамт хэрэглээгээр шалган хүлээн авах,

баталгаажуулах, хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй заавар, журам, дүрэм, технологийн шийдлийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих;

в. хүний нөөцийн чадавхи дээшлүүлэлт, дотоод ажлын зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хяналт, газрын

харилцаа, геодези, зураг зүй, хот байгуулалтын салбарын ажлын байранд тавигдах дадлага, туршлагын стандарт шаардлагыг

тогтоож, сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, дадлагажуулах;

г. хууль тогтоомж, Улсын Их Хурал, Засгийн газрын шийдвэр, Агентлагийн болон бүтцийн нэгжийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө,

тэдгээрийн хэрэгжилт, баримтжуулалтыг нэгтгэж гаргах, хэрэгжилтийн чанарт хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх;

д. гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг хангах;

е. гэрээ, бусад шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлийг хангуулах, Газрын дарга, бүтэц зохион байгуулалтын нэгжийн дарга,

мэргэжилтнүүдэд хууль зүйн дэмжлэг үзүүлэх;

ё. агентлагийн албан хэрэг хөтлөлтийг нэгдсэн удирдлагаар хангах, зохион байгуулах, иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас

ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх.

10. Санхүү, эдийн засаг:

а. санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, төсвийн удирдлага болон гүйцэтгэлийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.

 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР