Дүрэм, журмууд

 

Баримт бичгийн нэр Баталсан хүний нэр, албан тушаал Баталсан огноо, дугаар
Монгол улсын Төрийн нууцыг хамгаалах журам Монгол улсын ерөнхийлөгч 1999  №213
Газрын харилцааны баримтын төвийн архивын дүрэм  Газрын дарга 2013.06.12
А/155

Газрын харилцааны Мэдээллийн төвөөс баримт/ нууц болон нууц биш/ ашиглуулах, буцаан авах, мэдээллийн төвд шинээр баримт хүлээн авах

" журам
Газрын дарга 2013.09.18
А/258
"

Улсын төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, үр дүнг үнэлэх, шалгаж хүлээн авах журам

Газрын дарга 2015-09-17 А/208
"Нууцыг хадгалж, хамгаалах, боловсруулах байгууллагын дотоод журам" Газрын дарга 2014
А/263

Хаалттай хуралдааны дэг

Газрын дарга 2014
А/203
Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын журам Газрын дарга 2013.03.28  А/78  
Төрийн архивын ажлын үндсэн заавар Үндэсний архивын газрын даргын тушаал  2003.07.02   87
Байгууллагын үйл ажиллагааны явцад үүссэн удирдлагын байнга хадгалах баримт бичгүүдийн үлгэрчилсэн жагсаалт Үндэсний архивын газрын даргын тушаал 2003   №67
Архивын баримтанд хуулбар хувь үйлдэх,нөөц ба хөмрөг байгуулах журам Үндэсний архивын газрын даргын тушаал 2004
Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар  Үндэсний архивын газрын даргын тушаал 2007-5-23 №132
Архивын цаасан баримтыг тоон хэлбэрт шилжүүлэх нийтлэг журам Үндэсний архивын газрын даргын тушаал  2011 он №32
Цаасан баримтыг сэргээн засварлах ажлын заавар, Үндэсний архивын газрын даргын тушаал  2010
Төрийн архиваас үзүүлэх төлбөрт үйлчилгээний тарифын тухай Үндэсний архивын газрын даргын тушаал  2007
Төрийн архивын баримт ашиглалтын нийтлэг журам Үндэсний архивын газрын даргын тушаал 2007
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР