Геодези хэмжил зүйн лаборатори

ОХУ-ын мэргэжилтнүүдийн туслалцаатайгаар анх 1980 онд байгуулагдсан. БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн дэргэдэх Улсын стандартын газрын /тухайн үеийн нэрээр/ 1989 оны 69 дүгээр тогтоолоор "Геодезийн хэмжих хэрэгслийг шалгах, засварлах, баталгаажуулах" салбарын эрх олгогдож байсан.            

Тус лаборатори нь ISO/IEC 17025:2005 (MNS ISO/IEC 17025:2007) стандартын Итгэмжлэлийн гэрчилгээтэй бөгөөд "Геодези, зураг зүйн тухай" Монгол улсын хуулийн 5.5.5 дахь заалтын дагуу геодезийн хэмжих хэрэгсэлд шалгалт, баталгаажуулалт хийх үүргийг хүлээн, геодезийн хэмжлийн багаж хэрэгслийг шалгаж баталгаажуулах, геодезийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах чиглэлээр улсын хэмжээнд үйл ажиллагааг явуулж байна.

Хэмжил зүйн лаборатори нь геодезийн бүх төрлийн түвшин, өнцөг хэмжих хэрэгслийг шалгаж тохиргоо хийх зориулалт бүхий коллиматорийн систем, өндөр нарийвчлалтай нивелирдлэгийн ажилд зориулагдсан инвар рейк шалгах МК-1 компаратор, бусад шалгалтын электрон тоног төхөөрөмж, компьютерээр тоноглогдсон. Солонгос улсад үйлдвэрлэсэн SY AL32 маркийн 1 км нүүлтийн дундаж квадрат алдаа нь 1мм-ийн нарийвчлалтай автомат нивелир, Япон улсын SOKKIA фирмд үйлдвэрлэсэн PowerSet2010 маркийн 2 секундын өнцөг хэмжлийн нарийвчлалтай, ±(2мм+2ppm x D)мм-ийн зай хэмжлийн нарийвчлалтай эталон электрон тахеометр багажаар хангагдсан.  

Тоног төхөөрөмжүүд нь дуу чимээ, доргилт, чичирхийллээс хамгаалагдсан, 4,0м-ийн гүн суурь дээр байгуулагдсан болно.

2009 онд GPS болон бүх төрлийн зай хэмжлийн багажуудыг шалгах зориулалт бүхий зай хэмжлийн полигоныг Төв аймгийн Номтын аманд байгуулсан болно. 

МАСТЕР ХУУДАС

           

Баримт бичгийн нэр

Баримт бичгийн тэмдэглэл, дугаар

Баталсан хүний нэр, албан тушаал

Баталсан огноо

Хуудасны тоо

А. Хууль

1

Монгол Улсын Геодези, зураг зүйн тухай хууль

Х 01:1997

 

1997-10-31

10

2

Монгол Улсын Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль

Х 02:1994

 

1994-12-22

21

3

Монгол Улсын Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хууль

Х 03:2003

 

2003-05-15

18

4

Лабораторийн дүрэм

ЛД

ГХГЗЗГ-ын дарга А.Хүрэлшагай

2013-11-11

3

5

Чанарын гарын авлага

ЧГА

ГХГЗЗГ-ын дарга А.Хүрэлшагай

2013-11-11

59

Б. Журам, заавар, аргачлал

1

Баримт бичгийн хяналтын журам

ЛЖ 01:2013

ГХГЗЗГ-ын дарга А.Хүрэлшагай

2013-11-11

3

2

Гэрээнд дүн шинжилгээ хийх журам

ЛЖ 02:2013

ГХГЗЗГ-ын дарга А.Хүрэлшагай

2013-11-11

2

3

Хавсран гүйцэтгүүлэх журам

ЛЖ 03:2013

 

4

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ худалдан авах журам

ЛЖ 04:2013

ГХГЗЗГ-ын дарга А.Хүрэлшагай

2013-11-11

2

5

Санал гомдол шийдвэрлэх журам

ЛЖ 05:2013

ГХГЗЗГ-ын дарга А.Хүрэлшагай

2013-11-11

3

6

Үл тохирлыг хянах журам

ЛЖ 06:2013

ГХГЗЗГ-ын дарга А.Хүрэлшагай

2013-11-11

3

7

Залруулах, сэргийлэх ажиллагааны журам

ЛЖ 07:2013

ГХГЗЗГ-ын дарга А.Хүрэлшагай

2013-11-11

4

8

Чанарын бүртгэлүүдийг хянах журам

ЛЖ 08:2013

ГХГЗЗГ-ын дарга А.Хүрэлшагай

2013-11-11

2

9

Дотоод аудит явуулах журам

ЛЖ 09:2013

ГХГЗЗГ-ын дарга А.Хүрэлшагай

2013-11-11.

3

10

Удирдлагын дүн шинжилгээ хийх журам

ЛЖ 10:2013

ГХГЗЗГ-ын дарга А.Хүрэлшагай

2013-11-11

3

11

Боловсон хүчний сургалтын журам

ЛЖ 11:2013

ГХГЗЗГ-ын дарга А.Хүрэлшагай

2013-11-11

2

12

Засвар дундын шалгалт, тохируулгын журам

ЛЖ 12:2013

ГХГЗЗГ-ын дарга А.Хүрэлшагай

2013-11-11

2

13

Хэмжих хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээ, баталгаажуулалтыг зохион байгуулах

ЛЖ 13:2013

     

14

Хэмжих хэрэгслийг хүлээн авах, хадгалах, олгох журам

ЛЖ 14:2013

ГХГЗЗГ-ын дарга А.Хүрэлшагай

2013-11-11

2

15

Чанар хангах үйл ажиллагааг хянан, шалгах журам

ЛЖ 15:2013

ГХГЗЗГ-ын дарга А.Хүрэлшагай

2013-11-11

3

16

Хэрэглэгчдэд үзүүлэх үйлчилгээний журам

ЛЖ 16:2013

ГХГЗЗГ-ын дарга А.Хүрэлшагай

2013-11-11

3

17

Сайжруулалтын журам

ЛЖ 17:2013

ГХГЗЗГ-ын дарга А.Хүрэлшагай

2013-11-11

3

18

Гэрчилгээ олгох журам

ЛЖ 18:2013

ГХГЗЗГ-ын дарга А.Хүрэлшагай

2013-06-12

2

19

Тээвэрлэх, хадгалах журам

ЛЖ 19:2014

ГХГЗЗГ-ын дарга А.Хүрэлшагай

2014-11-19

4

20

Хэмжлийн эргэлзээ тооцох журам

ЛЖ 20:2014

ГХГЗЗГ-ын дарга А.Хүрэлшагай

2014-11-19

12

21

Коллиматорийн систем шалгах, тохируулга хийх аргачлал

ШТ 01:2008

ГХГЗЗГ-ын дарга Ш.Батсүх

2009-04-17

10

22

Нивелир шалгах, тохируулга хийх аргачлал

ШТ 02:2008

ГХГЗЗГ-ын дарга Ш.Батсүх

2009-04-17

16

23

6

ШТ 03:2008

ГХГЗЗГ-ын дарга Ш.Батсүх

2009-04-17

15

24

Тахеометр шалгах, тохируулга хийх аргачлал

ШТ 04:2008

ГХГЗЗГ-ын дарга Ш.Батсүх

2009-04-17

16

25

LEICA 50/150/250, LEICA DNA03/10,
TRIMBLE DINI, SOKKIA SDL1X маркийн электрон нивелирийг шалгах, тохируулга хийх аргачлал

ШТ 12:2014

ГХГЗЗГ-ын дарга А.Хүрэлшагай

2014-12-04

6

26

Лазер нивелир шалгах, тохируулах аргачлал

ШТ 11:2014

Захиргаа, санхүүгийн албаны дарга Г.Цэцгээ

2014-11-19

12

27

MNS ISO/IEC 17123 стандарт 8 дугаар бүлэг "GPS/GNSS-ийн багаж"-нд шалгалт хийх заавар

ШТ 11:2014

Захиргаа, санхүүгийн албаны дарга Г.Цэцгээ

2014-11-19

22

28

MNS ISO/IEC 17123 стандартын 4 дүгээр бүлэг "Зай хэмжлийн багаж"-нд шалгалт хийх заавар

ШТ 11:2014

Захиргаа, санхүүгийн албаны дарга Г.Цэцгээ

2014-11-19

15

 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР