Газрын харилцаа, геодези зураг зүйн газрын 2015 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

2015-09-18

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдпын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.4 дэх заалт, Сангийн сайдын 2012 оны 264 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам"-ыг тус тус үндэслэн тус газрын 2015 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөг газрын даргын 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/92 дугаар тушаалаар баталсан. 

 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР