Газрын харилцаа, геодези зураг зүйн газрын албан хаагчдын утасны дугаар

2016-03-21

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ГЕОДЕЗИ ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗРЫН

АЛБАН ХААГЧДЫН УТАСНЫ ДУГААР

Албан тушаал

Утасны дугаар

Удирдлага

1

Газрын дарга

260638

2

Дэд дарга

322270

 Удирдлага, хамтын ажиллагааны хэлтэс

1

Удирдлага, хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга

260546

2

 

Хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

262582

 

4

Төлөвлөгөө, үр дүнгийн гэрээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

5

Тушаал, шийдвэрийн биелэлт, хууль тогтоомжийн мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

6

Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

7

Геодези, зураг зүй, орон зайн мэдээллийн дэд бүтэц, кадастрын салбарын стратеги, төслийн хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

8

Инженер хайгуул, газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн салбарын стратеги, төслийн хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

9

Даргын туслах

260638

10

Бичиг хэргийн эрхлэгч

262270

 

 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР