"Улсын төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, үр дүнг үнэлэх, шалгаж хүлээн авах журам"

2015-09-29

"Улсын төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, үр дүнг үнэлэх, шалшаж хүлээн авах журам" ГХГЗЗГ-ын даргын  2015 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/208 дугаар тушаалаар батлагдлаа.  Геодези, зураг зуй, инженер хайгуул, хянан баталгаа, мониторинг, газар зохион байгуулалт, кадастр, хот төлөвлөлт, орон зайн мэдээллийн дэд бүтэц, мэдээллийн технологийн чиглэлээр улсын төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах гэрээний (цаашид "гэрээт ажил" гэх) хэрэгжилтэнд хяналт тавих, ажлын үр дүнг үнэлэх, шалгаж хүлээн авахад энэхүү журмыг баримтална.

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР