Хот байгуулалтын кадастрын хэлтэс

Үндсэн чиг үүрэг:

1. Улсын хэмжээнд хот байгуулалтын кадастрыг эрхлэх ажлыг зохион байгуулах;

2. Хот байгуулалтын үйл ажиллагааны объектын хяналт шинжилгээ, үнэлгээг хийх, үр дүнг улсын хот байгуулалтын кадастрт оруулах;

3.“Монгол Улсад бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох үндэсний хөтөлбөр”-ийн дагуу хот байгуулалтын орон зайн мэдээллийг бий болгож, түүнийг солилцож хэрэглэх үндсэн нөхцлийг бүрдүүлэх;

4. Хот байгуулалтын мэдээллийн нэгдсэн систем, түүний санг үүсгэх, хөтлөх, хэрэглэгчийг мэдээлэл, судалгаагаар хангах;

5. Улс, бүс нутаг, хот суурины хүн ам, нутаг дэвсгэр, байгалийн нөөцийн ашиглалт, хүрээлэн буй орчны төлөв байдал, зам тээвэр, инженерийн болон нийгмийн дэд бүтцийн хангамжийн түвшин, газар хөдлөлт, гамшигаас урьдчилан сэргийлэх, барилга байгууламж, хүн амын амьдрах орчны чанарын тухай мэдээлэл, судалгааны өгөгдлийг нэгдсэн системд оруулах, баяжуулах ажлыг зохион байгуулах, гүйцэтгэх;

6. Хот суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн болон улаан шугамын хөтлөлтийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэх, баяжуулах, хэрэгжилтийн явцад дүн шинжилгээ хийх;

7. Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн өгөгдлийг боловсруулах, бүрдүүлэх, шинэчлэх, засварлах, эрэмблэх, зөвшөөрөгдсөн хүрээнд дамжуулах, зурган болон тоон мэдээллээр үйлчлэх;

8. Хот байгуулалтын мэдээллийн санг байгуулахад шаардлагатай эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх, холбогдох дүрэм, журам, заавар, стандартыг боловсруулах, мөрдөх, нэгдсэн системийн программ, техник хангамж, тоног төхөөрөмжийг суурилуулах, ажиллуулах, бусад мэдээллийн сан эрхлэгч байгууллагуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, сургалт зохион байгуулах;

9. Хот байгуулалтын мэдээллийн системийн сүлжээ, түүний найдвартай ажиллагааг хангах, өгөгдлийн сан байгуулах, хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, мэдээллийн ил тод, үнэн зөв байдлыг хангах, шаардлагатай хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх;

10. Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн мэдээлэлд хандах эрх, үүргийг эрхлэгч болон ашиглагч байгууллагын бүрээр тогтоох, хяналт тавих;

11. Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн нийслэл болон орон нутагт дахь үйл ажиллагаа, сүлжээг нэгдсэн удирдлагаар хангах, сүлжээнд холбогдох байгууллага, нэгж, мэргэжилтнүүдийн хоорондын мэдээлэл солилцооны үйл ажиллагааг хянах, зохицуулах.

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР